TALOYKKÖSET Oy:n tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Tietosuojasta huolehtiminen on tärkeä osa TALOYKKÖSET Oy:n toimintaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Toiminnassamme pyrimme varmistamaan henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn, tietosuojan korkean tason sekä henkilöiden oikeuksien toteutumisen.

Taloykköset Oy noudattaa toiminnassaan yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja Suomen henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. 

 

2. Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja voidaan Taloykkösillä käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • tehdyn sopimuksen mukaan tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen ja toimittamiseen

 • asiakas- ja takuurekisterit

 • asiakkaiden tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin

 • muihin erikseen tehdyn sopimuksen mukaan oleviin käyttötarkoituksiin

 • lakien ja asetusten edellyttämiin tarkoituksiin 

 

3. Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään sekä käyttäjältä itseltään sekä muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti, ym.) käyttäjän itsensä antamana sekä yhteistyökumppaneiltamme.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja eri lähteistä:

Tietoja, jotka henkilö itse antaa. Keräämme tietoja, jotka henkilö antaa esimerkiksi tuotteen ja palvelun tarjous-tilaus-toimitusprosessissa, pyytäessään yhteydenottoa, tehdessään vuokra- tai kauppasopimuksen, osallistuessaan kilpailuun tai kyselyyn, tai ollessaan muuten yhteydessä asiakaspalveluumme, tai olleessaan yhteydessä kotisivujen tai sosiaalisen median kautta.

Tällaisia tietoja ovat:

 • nimi

 • ikä, syntymäaika ja sukupuoli

 • osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • laskutus- ja maksutiedot, kuten maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa, ja voimassaolo)

 • tuote- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot

 • kilpailuja koskevat vastaukset

 • kommentit ja muut käyttäjän reaktiot eri palveluissa ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)

 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Voimme käyttää palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics.

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Palveluihimme liittyvään pysyvään asiakas- ja markkinointirekisteriin voimme tallentaa tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta ja äidinkielestä, markkinointisuostumukset- ja kiellot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Asiakasrekisterissä säilytetään tietoja toistaiseksi. Tietojen käytön suoramarkkinointiin voi kieltää kohdassa 10 kuvatusti.

Työmaadokumentointi

Käytämme työmaiden dokumentoinnissa valokuvausta. Kuvissa voi ilmetä työmailla työskenteleviä tai sivullisia ihmisiä. Valokuvien lisäksi kuvissa ei mainita henkilöistä muita henkilötietoja.

 

4. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja voi luovuttaa muille osapuolille ainoastaan henkilön itsensä suostumuksella tai lainsäädännön tai erikseen tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon nojalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

5. Evästeiden käyttö

Kotisivustomme käyttää evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen. Evästeiden perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten verkkopalveluita käytetään. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Sivuston ja sen palveluiden toimivuutta ei kuitenkaan voida taata, jos evästeiden toiminta on estetty.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet.

 

6. Google Analytics

 

Sivustomme käyttää Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestäsi, jotta Poimukate voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään nimettöminä IP suojauksen kautta, jolloin vain osaa IP –osoitteesta hyödynnetään ja yksittäisen tunnistettavan henkilön käyttäytymistä on mahdotonta päätellä. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä muodossa. Google ei käytä lyhennettyä IP-osoitettasi minkään muun Googlen keräämän datan yhteydessä. Hyväksyminen kävijäseurantatiedon analysoimiseen voidaan kumota milloin tahansa tulevaisuudessa. Selaimesi laajennus on ladattavissa ja asennettavissa Googlen sivulta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

7. Tietojen käsittely

Henkilötietojen käyttö perustuu henkilön suostumukseen, sopimukseen tai laissa ja asetuksissa määriteltyihin muihin perusteisiin. Tietoja voivat käyttää ainoastaan niitä työssään tarvitsevat henkilöt ja sopimussuhteiset yhteistyökumppanit työtehtävänsä ja sopimuksen suorittamisen edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietoja käsitellään vain niihin käyttötarkoituksiin kuin mihin ne on alun perin kerätty, ellei henkilön kanssa muusta sovita. 

Kerättävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja niitä päivitetään tarpeen mukaan joko henkilöltä itseltään saatujen uusien tietojen perusteella tai muista luotettavista lähteistä. 

 

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

9. Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. ml. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain työntekijöille tai sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Manuaalisessa muodossa olevia tietoja käsitellään asianmukaisesti ja tiedot säilytetään lukituissa tilassa.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet sillä edellytyksellä, että mikään lakisääteinen säilytysvelvollisuus ei sitä estä:

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen. 

Suostumuksen peruuttaminen. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kohdassa 13 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

 

11. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme toimintaamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Tietosuojakäytäntö päivätään aina uudestaan muutospäivän mukaan ja voimassa on kulloinkin viimeisin versio.

 

13. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii TALOYKKÖSET Oy (Y-tunnus: 1967846-0) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

TALOYKKÖSET OY

Kuurnankatu 2, 80100 Joensuu
Puh: 010 2714690

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:
Merja Eskelinen / merja.eskelinen@taloykkoset.fi
 

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi